KVKK ve Aydınlatma Metni

Formlar İle Alınan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KVKK VE AYDINLATMA METNİ
Formlar İle Alınan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

Doktor. Ünsal Özkuvancı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bazı kişisel verilerinizi (adınız, soyadınız, şifreniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız gibi) Özkuvancı tarafından talep etmektedir. 6698 sayılı ve işlemleri yürütmek. Söz konusu kişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden işbu KVKK ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla herkesin erişemeyeceği bir ortamda işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Doktor. Dr. Ünsal Özkuvancı nezdindeki kişisel veriler; ticari faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, mevzuata dayalı olarak yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımız dışında kalan konularda tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık bilgi vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi rıza, doktor Ünsal Özkuvancı, prosedürlere ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, korunmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla kanuna uymakla yükümlüdür. şirketimizin itibarı, talep ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi. dürüstlük kuralları ve işlendikleri amaç ile ilgili olarak, ilgili mevzuatta belirtilen sınırlı ve ölçülü depolama esaslarına göre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir. Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir vb. işlemler yoluyla işlenebilir. Toplanan bilgiler sizin bilginiz veya başka bir şekilde üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz, ticari amaçla kullanılmaz veya faaliyet dışında herhangi bir nedenle satılmaz. işlemler yoluyla işlenebilir. Toplanan bilgiler sizin bilginiz veya başka bir şekilde üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz, ticari amaçla kullanılmaz veya faaliyet dışında herhangi bir nedenle satılmaz. işlemler yoluyla işlenebilir. Toplanan bilgiler sizin bilginiz veya başka bir şekilde üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz, ticari amaçla kullanılmaz veya faaliyet dışında herhangi bir nedenle satılmaz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kanunen yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği veya gerektirdiği kişi veya kuruluşlarla, yasal yetkisi dahilinde talep edilen amaçla sınırlı olmak üzere, resmi makamların talebi üzerine resmi makamlarla paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz web sitemiz aracılığıyla yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya kişinin talebi üzerine kişisel veriler işlenecektir. kişisel veri sahibi. Dr. Ünsal Özkuvancı tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilecektir. Kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün tarihini takip eden 3 ay içinde. Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

a) Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm şartların ortadan kalkması halinde; Talebe konu kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Talebiniz en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

b) Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm şartların ortadan kalkması ve talebe konu kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması halinde, üçüncü kişilere; Yönetmelik kapsamında gerekli aksiyonların alınması sağlanır.

c) Kişisel veri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamış ise talebiniz KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek ve ret tarafınıza bildirilecektir.