POSTERİOR ÜRETRAL VALF VE DİĞER ÜRETRAL BOZUKLUKLAR

Posterior üretral valf, erkek bebeklerde en sık görülen doğumsal kaynaklı idrar yolu tıkanıklığıdır. Kısmi olarak arka idrar yolunu kapatan zar benzeri yapılara bağlı böbrek idrar yolu gelişim bozukluğudur. Dört ile altı bin erkek bebek doğumunun birinde görülür. Değişen derecelerde ömür boyu sürecek böbrek ve mesane bozukluklarına yol açar. Bu hafif tıkanıklığa bağlı değişikliklerden ciddi böbrek bozukluğu ile mesane bozukluklarına varan patolojilere yol açabilir. Tıptaki büyük gelişmelere ve anne karnında iken tanı konabilmesine rağmen olguların kabaca dörtte birinde böbrek yetmezliği gelişmektedir.

Gebelik sırasında tanı konulduğunda böbrekteki gelişim bozukluğunun (konjenital renal displazi) derecesine bağlı olarak amniyoz sıvısının azalması söz konusudur. Bu da bebekte akciğer gelişiminin bozulmasına yol açar. Böbrek fonksiyonlarının ciddi derecede bozuk olduğu posterior üretral valfli fetüslerin doğum sonrası ömür boyu sürecek ciddi sıkıntılar yaşayacak olması nedeniyle böyle gebeliklerin sonlandırılması önerilmektedir. Şayet daha iyi böbrek fonksiyonları beklenen olgularda amniyoz sıvısının miktarını arttırmak ve akciğerlerin gelişmesini sağlamak amaçlı anne karnındaki bebeğe bazı işlemler (vezikoamniyotik şant, fetal üretrotomi) uygulanabilir. Bunun için bazı testler yapılarak böbrek fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılır.

Bu bebeklerde doğum sonrası ciddi solunum ve metabolik bozukluklar olduğundan çocuk ürolojisi, nefroljisi ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin olduğu bir merkeze yönlendirilmeleri gerekir. Öncelikle bu bebeklerin mesaneleri ince beslenme tüpleri ile boşaltılmalı genel durum elverdikten sonra işeme sistoürethrografisi çekilerek tanı kesinleştirilmelidir. Tanı konulması sonrasında endoskopik olarak bu zarımsı yapılar kesilmelidir. Çok küçük bebeklerde bu yapılamadığında alt karın bölgesinde vezikostomi dediğimiz mesane tavanını karın ön duvarın bağlayarak idrarın boşaltılması sağlanarak bebeğin büyümesi sağlanır. Sonrasında endoskopik işlemler yapılıp vezikostomi kapatılır. Bu işlemi mutlaka resmi çocuk ürologları yapmalıdır. Bebeğin serum elektrolitleri, kreatinin değerleri takip edilir. Sonrasında böbreğe olan reflü ve mesane patolojilerini ortaya koymak amaçlı videoürodinamik tetkikler yapılarak takipler devam ettirilir.

Bazı posterior üretral valfli çocukları geç dönemde idrar kaçırma nedeniyle yapılan tetkikler sırasında tanıyabiliriz. Bu durum akılda tutulmalıdır.